fbpx
23 lutego 2021

„MIĘDZY NAMI KOBIETAMI”Regulamin Konkursu pt. „MIĘDZY NAMI KOBIETAMI”

(dalej: „Regulamin”)

I.         Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. MIĘDZY NAMI KOBIETAMI” w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o. – Spółka komandytowa, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990.
 • Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych oraz gastronomicznych znajdujących się na terenie Galerii Rzeszów  położonej w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 44.
 • Konkurs prowadzony jest na terenie Galerii Rzeszów.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 1 marca 2021 roku godz. 9:00 do 8 marca 2021 roku do godz. 21:00 (dalej: „czas trwania Konkursu”). Czynności związane z ogłoszeniem wyników Konkursu, podanie informacji o zwycięzcach nagród i rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji uczestników zostaną zakończone do dnia 31 marca 2021 roku.
 • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu dowolnego produktu lub usługi zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).
 • W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Galerii Rzeszów, pracownikami Galerii Rzeszów lub podmiotów świadczących na stałe usługi na rzecz Galerii Rzeszów (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób.
 • Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
  i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracownika rozumie się również osoby świadczące pracę niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, włączając również zatrudnienia na podstawie umowy zlecania lub umowy o dzieło.
 1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje treść Regulaminu.

II.       Rejestracja w Konkursie – warunki udziału

 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie co najmniej 1 (słownie: jednego) paragonu za zakupy dokonane w dowolnym sklepie  zlokalizowanym w Galerii Rzeszów w czasie trwania konkursu (dalej: „paragon” lub „dowód zakupu”).
 • Paragon określony w pkt. II.1 jest rozumiany jako zakupienie jedną transakcją (tj. stwierdzoną jednym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, a w przypadku biur podróży potwierdzenie płatności), w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w charakterze konsumenta), dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej zlokalizowanej w Galerii Rzeszów (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, wyrobów z tytoniu, leków, doładowań typu pre-paid) w czasie trwania konkursu i uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT (wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), o łącznej wartości brutto co najmniej 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).
 • Dowody zakupu uzyskane przez Uczestników nie podlegają również łączeniu, tzn. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania nagrody na podstawie dwóch lub więcej dowodów zakupu z jednego sklepu, które łącznie stwierdzają dokonanie przez Uczestnika zakupu zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu, na kwotę 100,00 PLN brutto.
 • Z udziału w konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki) dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem/wymianą metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid.
 • Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty inne niż wskazane w pkt. II.2. Regulaminu (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Konkursem znajdujący się na terenie Galerii Rzeszów.
 • W przypadku pojawienia się na dowodzie zakupu towarów wyłączonych z Konkursu tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu pre-paid, leków, zakładów w grach hazardowych i liczbowych oraz wyrobów tytoniowych, łączna wartość dowodu zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki z punktu II. 1 i 2. Regulaminu, dowód zakupu zostanie dopuszczona do Konkursu.
 • Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest spełnienie przez niego wszystkich poniższych warunków:
  • dokonanie  transakcji zakupów zgodnie z pkt. II.1 i 2. Regulaminu w czasie trwania konkursu, posiadanie dowodu zakupu,
  • zachowanie dowodu zakupu,
  • wypełnienie Formularza Konkursowego, który będzie dostępny na stoisku konkursowym (Galeria Rzeszów, poziom -1, obok fontanny) poprzez podanie: – danych osobowych Uczestnika Konkursu niezbędnych do dalszego kontaktu Organizatora z Uczestnikiem,

– wyboru nagrody przez Uczestnika

– odpowiedzi na pytanie konkursowe:

 Dlaczego to właśnie do Ciebie powinna trafić nagroda

 • Uczestnik konkursu, udzielając odpowiedź na pytanie w zadaniu konkursowym, musi je zmieścić w Formularzu konkursowym, w polu pod pytaniem konkursowym, pisząc je czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.
 • Wypełniony o dane osobowe oraz odpowiedź na zadanie konkursowe i podpisany Formularz konkursowy Uczestnik konkursu wrzuca do urny na stoisku konkursowym.

III.      Nagrody w konkursie

Nagrodami w konkursie są:

Metamorfoza Beauty (fryzura wraz z koloryzacją oraz make-up) wykonana w Instytucie Zdrowia i Urody Twój Styl w Galerii Rzeszów

Zabieg pielęgnacyjny dobrany indywidualnie i wykonany w Instytucie Zdrowia i Urody Twój Styl w Galerii Rzeszów

Masaż relaksacyjny wykonany w Instytucie Zdrowia i Urody Twój Styl w Galerii Rzeszów

Fundatorem nagród jest Instytut Zdrowia i Urody Twój Styl w Galerii Rzeszów.

Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej formie przekazania nagrody.

Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia służy Jury. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

W przypadku wygrania nagrody: Metamorfoza Beauty, Laureat konkursu wyraża zgodę na wizję zmiany swojego wyglądu, ustaloną wspólnie ze Stylistami Instytutu Zdrowia i Urody Twój Styl w Galerii Rzeszów.

 

IV.      Zasady wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania im nagród

 1. Laureatów Konkursu  wybierze Jury Konkursowe wskazane przez Organizatora. Jury wybierze Laureatów na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników konkursu na zadanie konkursowe i wpisanych w Formularzu konkursowym. Jury przyjmie kryteria wyboru Finalistów: oryginalność i pomysłowość odpowiedzi na zadanie konkursowe. 
 • Wyniki Konkursu oraz informacje o Laureatach będą ogłoszone w dniu 10 marca 2021r. na stronie www.galeria-rzeszow.pl oraz na profilu Galerii Rzeszów na facebooku, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu i podając swoje dane osobowe. Organizator skontaktuje się telefonicznie z Laureatami konkursu aby zweryfikować dowód zakupu oraz ustalić szczegóły realizacji nagrody.
 • Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia służy Jury. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie Laureata Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.
 • W celu odbioru Nagrody Laureat powinien okazać:
 • Dowód z zakupów zgodnie z pkt. II.1 i 2. Regulaminu w czasie trwania konkursu,  
 • Dowód osobisty
 • Nagroda zostanie wydana Laureatowi po weryfikacji okazanych przez Laureata dokumentów wskazanych w pkt. IV.4. Regulaminu (na podstawie dokumentu tożsamości) i sporządzeniu protokołu przekazania nagrody.
 • Laureat  nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej formie przekazania nagrody pieniężnej lub zamiany Nagrody na inną nagrodę.
 • Laureaci Nagród, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, nie mogą dokonać zwrotu towarów, których zakup udokumentowany był na dowodzie zakupu, na podstawie którego zostali dopuszczeni do udziału w Konkursie, chyba, że zwrot towaru uzasadniony jest wadą fizyczną zakupionego towaru.
 • W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata w terminie ustalonym z Organizatorem, Laureat traci prawo do Nagrody i pozostaje ona własnością Organizatora.
 • W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że Laureat nie spełnia określonych w Regulaminie wymogów dla wzięcia udziału w Konkursie lub gdy Laureat nie spełni wszystkich określonych w Regulaminie wymogów dla wydania mu Nagrody, Nagroda przeznaczona dla danej osoby pozostaje własnością Organizatora.

V.        Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu: Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o. – Spółka komandytowa, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990 (dalej zwana „Administratorem”).
 • Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych, tj. imię Uczestnika, miejsce zamieszkania oraz nr telefonu.
 • Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 • Do zakończenia Konkursu, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail marketing@citycenter.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu i swoje dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 • Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy reklamacyjne.
 • Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

VI.      Postanowienia końcowe

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciele Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do przeprowadzenia Konkursu, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uczestnik wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych Uczestników Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku konkursowym.
 • Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw.

Podziel się: