fbpx

Wakacje Marzeń 1-12sierpnia


Wyspy w Europie, a może azjatycka egzotyka? Jakie są Twoje Wakacje Marzeń ? Teraz możesz je wygrać od Galerii Rzeszów!

 

Od 1 do 12 sierpnia zrób zakupy za min. 100 zł na jednym paragonie i odbierz kupon konkursowy od Sprzedawcy!

Być może to właśnie Ty Wygrasz Wakacje Swoich Marzeń!

 

W puli nagród

Voucher o wartości 5 tys. zł i 1 tyś. na Wakacje Marzeń z Coral Travel oraz Weekend SPA dla dwojga w Hotelu Arłamów od Prezent Marzeń

 

Regulamin Konkursu pt. „WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ”

(dalej: „Regulamin”)

 

 

I.         Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ” w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem”.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o., 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990.

 

 1. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych oraz gastronomicznych znajdujących się na terenie Galerii Rzeszów położonej w Rzeszowie, Piłsudskiego 44.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Galerii Rzeszów.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 1 do 12 sierpnia 2022 roku w godzinach otwarcia Galerii Rzeszów (dalej: „czas trwania Konkursu”). Czynności związane z ogłoszeniem wyników Konkursu, podaniem informacji o zwycięzcach nagród i rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji uczestników zostaną zakończone do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu dowolnego produktu lub usługi zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Galerii Rzeszów, pracownikami Galerii Rzeszów lub podmiotów świadczących na stałe usługi na rzecz Galerii Rzeszów (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób.

 

 1. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
  i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracownika rozumie się również osoby świadczące pracę niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, włączając również zatrudnienia na podstawie umowy zlecania lub umowy o dzieło.

 

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną, grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje treść Regulaminu.

 

 

II.       Rejestracja w Konkursie – warunki udziału

 

 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie co najmniej 1 (słownie: jednego) paragonu za zakupy dokonane w dowolnym sklepie zlokalizowanym w Galerii Rzeszów w czasie trwania konkursu (dalej: „paragon” lub „dowód zakupu”).

 

 1. Paragon określony w pkt. II.1 jest rozumiany jako zakupienie jedną transakcją (tj. stwierdzoną jednym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, a w przypadku biur podróży potwierdzenie płatności), w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w charakterze konsumenta), dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej zlokalizowanej w Galerii Rzeszów z wyłączeniem zakupów określonych w pkt. II.4., w czasie trwania konkursu i uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT (wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), o łącznej wartości brutto co najmniej 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).

 

 1. Dowody zakupu uzyskane przez Uczestników nie podlegają również łączeniu, tzn. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania nagrody na podstawie dwóch lub więcej dowodów zakupu z jednego sklepu, które łącznie stwierdzają dokonanie przez Uczestnika zakupu zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu, na kwotę 100,00 PLN brutto.

 

 1. Z udziału w konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, sklep spożywczy Szubryt, punkty totalizatorów, kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za leki, alkohol, wyroby tytoniowe, zapłaty dokonywane bonami zakupowymi, indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki) dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem/wymianą metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid.

 

 1. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty inne niż wskazane w pkt. II.2. Regulaminu (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Konkursem znajdujący się na terenie Galerii Rzeszów.

 

 1. W przypadku pojawienia się na dowodzie zakupu towarów wyłączonych z Konkursu określonych w w pkt. II.4., łączna wartość dowodu zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki z punktu II. 1 i 2. Regulaminu, dowód zakupu zostanie dopuszczony do Konkursu.

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest spełnienie przez niego wszystkich poniższych warunków:
  1. dokonanie transakcji zakupów zgodnie z pkt. II.1 i 2. Regulaminu w czasie trwania konkursu,
  2. posiadanie i zachowanie dowodu zakupu,
  3. wypełnienie kuponu konkursowego, który będzie dołączony do dowodu zakupu i podanie:

– danych osobowych Uczestnika Konkursu niezbędnych do dalszego kontaktu Organizatora z Uczestnikiem,

– wyboru nagrody przez Uczestnika

– odpowiedzi na pytanie konkursowe:

 

Dlaczego nagroda powinna trafić do Ciebie?

 1. Uczestnik konkursu, udzielając odpowiedź na pytanie w zadaniu konkursowym, musi je zmieścić w kuponie konkursowym, w polu pod pytaniem konkursowym, pisząc je czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

 

 

 1. Wypełniony o dane osobowe oraz odpowiedź na zadanie konkursowe i podpisany kupon konkursowy Uczestnik konkursu wrzuca do urny na stoisku konkursowym.

 

 

 

III.      Nagrody w konkursie

 

Nagrodami w konkursie są:

 

Voucher o wartości 5 000 zł brutto na Wakacje Marzeń z Coraltravel

Weekend SPA dla dwojga w Hotelu Arłamów od Prezent Marzeń

Voucher o wartości 1 000 zł brutto od Coraltravel

Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej formie przekazania nagrody.

 

Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia służy Jury. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

 

 

IV.      Zasady wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania im nagród

 

 

 1. Laureatów Konkursu wybierze Jury Konkursowe wskazane przez Organizatora. Jury wybierze Laureatów na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników konkursu na zadanie konkursowe i wpisanych w kuponie konkursowym. Jury przyjmie kryteria wyboru Finalistów: oryginalność, kreatywność i pomysłowość odpowiedzi na zadanie konkursowe. 

 

 1. Wyniki Konkursu oraz informacje o Laureatach będą ogłoszone w dniu 17 sierpnia 2022 roku na stronie galeria-rzeszow.pl oraz na profilu Galerii Rzeszów na facebooku, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu i podając swoje dane osobowe. Organizator skontaktuje się telefonicznie z Laureatami konkursu aby zweryfikować dowód zakupu oraz ustalić szczegóły realizacji nagrody.

 

 1. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia służy Jury. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie Laureata Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

 

 1. W celu odbioru Nagrody Laureat powinien okazać:
 2. Dowód z zakupów zgodnie z pkt. II.1 i 2. Regulaminu w czasie trwania konkursu,
 3. Dowód osobisty

 

 1. Nagroda zostanie wydana Laureatowi tylko do rąk własnych, po weryfikacji okazanych przez Laureata dokumentów wskazanych w pkt. IV.4. Regulaminu (na podstawie dokumentu tożsamości) i sporządzeniu protokołu przekazania nagrody. Laureacie wyrażają zgodę na wykonanie zdjęcia przez Organizatora z wręczenia narody w celu publikacji na profilach społecznościowych Galerii Rzeszów.

 

 1. Laureat nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej formie przekazania nagrody pieniężnej lub zamiany Nagrody na inną nagrodę.

 

 1. Laureaci Nagród, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, nie mogą dokonać zwrotu towarów, których zakup udokumentowany był na dowodzie zakupu, na podstawie którego zostali dopuszczeni do udziału w Konkursie, chyba, że zwrot towaru uzasadniony jest wadą fizyczną zakupionego towaru.

 

 1. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata w terminie ustalonym z Organizatorem, Laureat traci prawo do Nagrody i pozostaje ona własnością Organizatora.

 

 1. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że Laureat nie spełnia określonych w Regulaminie wymogów dla wzięcia udziału w Konkursie lub gdy Laureat nie spełni wszystkich określonych w Regulaminie wymogów dla wydania mu Nagrody, Nagroda przeznaczona dla danej osoby pozostaje własnością Organizatora.

 

 1. Nagroda będzie wydana tylko i wyłącznie do rąk własnych Zwycięzcy. Nagroda nie może być odebrana przez członków rodziny ani osoby trzecie.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której nie zostali poinformowani lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.

 

 1. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę nagrody (ubruttowienie) przeznaczoną na zapłatę podatku. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie jest przekazywana na rzecz Laureata, lecz jest przekazywana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego na pokrycie zobowiązania podatkowego powstającego z tytułu otrzymania nagrody.

 

 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200zł.

 

 

 

V.        Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu: Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o. – Spółka jawna, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990 (dalej zwana „Administratorem”).

 

 

 1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych, tj. imię Uczestnika, miejsce zamieszkania oraz nr telefonu.

 

 1. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

 1. Do zakończenia Konkursu, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail marketing@citycenter.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu i swoje dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

 

 1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy reklamacyjne.

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

 

 

 

VI.      Postanowienia końcowe

 

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciele Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do przeprowadzenia Konkursu, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uczestnik wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych Uczestników Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku konkursowym.

 

 1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw.