fbpx

Rozciąganie na Tarasie Widokowym z ANNĄ WĘKLAR


 

Tego jeszcze w Rzeszowie nie było! Rozciąganie na tarasie widokowym z panoramą na Rzeszów! @annaweklar x @galeriarzeszow powered by @4f

Chcesz zdobyć bilet na to wyjątkowe wydarzenie? Przeżyć sportową przygodę we wspaniałym towarzystwie? Otrzymać stroje treningowe i prezenty od 4f?

 

Już teraz zgłoś swój udział w tym niesamowitym wydarzeniu (ilość miejsc ograniczona!)

Jeśli chcesz wziąć udział w evencie:

 1. POLUB post konkursowy na Instagramie @galeriarzeszow
 2. OBSERWUJ profile: @galeriarzeszow oraz @annaweklar
 3. ODPOWIEDZ w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: Dlaczego właśnie Ty powinnaś otrzymać bilet na to wydarzenie oraz podaj swój rozmiar stroju treningowego
 4. ZAPROŚ w komentarzu i oznacz 3 osoby
 5. UDOSTĘPNIJ ten post na swoim InstaStories
 6. WYGRAJ bilet na event: Rozciąganie na tarasie widokowym z Anną Węklar

 

Na Twoje zgłoszenie czekamy do piątku 8.07.2022r. (do godziny 24:00). Wyniki podamy w poniedziałek 11.07.2022r.

 

UWAGA: Uczestniczki są zobowiązane do osobistego udziału w evencie w Galerii Rzeszowie w dniu 13.07.2022 od godz. 18:00 i podpisania zgody na udostępnianie wizerunku.

W przypadku deszczowej pogody event zostanie przeniesiony na inny termin.

 

 

REGULAMIN KONKURSU “Rozciąganie na tarasie widokowym z Anną Węklar”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest: Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o. – Spółka jawna, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990 (zwany dalej, jako „Organizator”).

 

 1. Miejscem akcji są następujące profile w serwisach społecznościowych (zwane dalej jako ”Serwis”):

https://www.instagram.com/annaweklar/

https://www.instagram.com/galeriarzeszow/

 

 

 1. Nagrodami są:

Bilety wstępu na event: Rozciąganie na tarasie widokowym z Anną Węklar

Stroje treningowe marki 4F.

 

Event odbędzie się w dniu 13.07.2022 r. W przypadku deszczowej pogody, event zostanie przeniesiony na inny termin, o czym zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani.

 

 1. Odbiór nagród jest WYŁĄCZNIE OSOBISTY, w dniu eventu na terenie Galerii Rzeszów.

 

 1. Konkurs trwa od 01.07.2022 r. do 08.07.2022 r. do godziny 23.59 czasu polskiego („Czas Trwania Konkursu”). Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 11.07.2022 r.

 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą

Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań Serwisu, braku dostępu do Internetu itp.

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu. Organizator zwalnia w całości Serwis od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 

 1. UCZESTNICY AKCJI
 2. Konkurs zorganizowany jest dla pełnoletnich użytkowników portalu internetowego instagram.com, będących osobami fizycznymi, posiadających zweryfikowane i niefikcyjne (tj. zawierające prawdziwe dane) konto w serwisie Instagram (zwany dalej, jako „Uczestnik”).
 3. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

 

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

 

 1. Zaobserwować profile:

https://www.instagram.com/annaweklar/ oraz https://www.instagram.com/galeriarzeszow/

 

 1. Polubić post konkursowy umieszczony na: https://www.instagram.com/annaweklar/ oraz https://www.instagram.com/galeriarzeszow/

 

 1. udostępnić post konkursowy na swoim InstaStories

 

 1. w komentarzu pod postem konkursowym

– zaprosić do konkursu i oznaczyć 3 osoby

– odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Dlaczego właśnie Ty powinnaś otrzymać bilet na event oraz podać swój rozmiar stroju treningowego

 

 1. Materiały, które mogą zostać odebrane jako niestosowne, wulgarne, naruszające czyjeś prawa i przekonania lub mogące negatywnie wpłynąć na czyjś wizerunek nie będą brane pod uwagę.
 2. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora i Anny Węklar wybierze zwycięzców konkursu na podstawie zgłoszeń w komentarzach pod postem konkursowym i będzie brało pod uwagę: oryginalność, atrakcyjność i kreatywność opisów, które będą umieszczone w komentarzach.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11.07.2022 roku na profilach:

https://www.instagram.com/annaweklar/ oraz https://www.instagram.com/galeriarzeszow/

 

w zapisanej relacji lub poście, a zwycięzcy zostaną ponadto powiadomieni poprzez prywatną wiadomość przesłaną za pośrednictwem portalu Instagram.

 1. Odbiór Nagród zostanie potwierdzony przez zwycięzców poprzez złożenie podpisu na protokole odbioru Nagrody.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 3. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja złożona z przedstawicieli Organizatora.
 4. W przypadku, kiedy Nagrody nie zostaną rozdysponowane w trakcie trwania Konkursu (zbyt mała liczba zgłoszonych do Konkursu) przejdą one w posiadanie Organizatora.
 5. Warunkiem odbioru nagrody jest otrzymania wiadomości od zwycięzcy z niezbędnymi danymi osobowymi wymaganymi do odebrania nagrody oraz pisemnym wyrażeniem zgody na użycie wizerunku zwycięzcy w trakcie relacjonowania przebiegu realizacji nagrody dla Organizatora. Nagrodę należy odebrać osobiście.
 6. Nagroda będzie wydana tylko i wyłącznie do rąk własnych zwycięzcy. Nagroda nie może być odebrana przez członków rodziny ani osoby trzecie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych zwycięzcy, o której nie został poinformowany Organizator lub w przypadku niespełnienia przez zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

 

 1. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 2. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.
 3. O przyjęciu reklamacji decyduje data otrzymania korespondencji.
 4. Do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji powołana zostanie dwuosobowa komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, której decyzje będą ostateczne.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona drogą korespondencyjną o podjętej decyzji.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE
 2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do opisu zadania konkursowego, o której mowa w pkt. III ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE.
 3. Przeniesienie ww. praw nie jest ograniczone w czasie.
 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się dysponować wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami, w tym od autorów, współautorów lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do odpowiedzi konkursowej, niezbędnymi do opublikowania odpowiedzi konkursowej w sieci Internet, łącznie z umożliwieniem takowej publikacji osobie trzeciej.
 5. Uczestnicy, którzy nie będą autorami lub będą współautorami odpowiedzi konkursowej i nie wypełnią obowiązku uzyskania praw i zgód w trybie ust. c powyżej, są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich w wyniku opublikowania materiału konkursowego w Sieci Internet bez zgody autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

 1. DANE OSOBOWE
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Administratorem można się skontaktować poprzez przesłanie wiadomości na adres email: marketing@citycenter.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu udziału w konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w konkursie. W przypadku Zwycięzców konkursu, dane będą przetwarzane również w celu wydania nagrody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyrażona przez Uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia konkursu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub wydania nagrody.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnik poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na wszystkie zapisy Regulaminu.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, jeśli materiał konkursowy będzie zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, będzie naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa organizatora i prawa osób trzecich, dobra osobiste, będzie obraźliwy, wulgarny lub zawierający groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierać będzie treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadać będzie charakter pornograficzny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Instagram.