fbpx

KIBIC NA MEDAL!


🏅Kibic na Medal 🏅 Weź udział w konkursie dla najwierniejszych Kibiców Asseco Resovia Rzeszów ! Wygraj pamiątkowe nagrody dla najlepszego Kibica naszej drużyny 👇
🏐 Strój meczowy z autografami drużyny
🏐 Profesjonalną sesję zdjęciową z Zawodnikami
🏐 Udział w kampanii reklamowej z Zawodnikami

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie 👇
1️⃣ Polub profil Galeria Rzeszów na Instagramie lub Facebooku
2️⃣ Polub post konkursowy Instagramie lub Facebooku i udostępnij go w swojej relacji/stories
3️⃣ W komentarzu pod tym postem konkursowym na profilu Galeria Rzeszów
👉zaproś do konkursu i oznacz 3 osoby
👉udowodnij – pisząc ciekawy tekst i/lub zdjęcie – że jesteś najlepszym Kibicem Asseco Resovia Rzeszów i zasługujesz na miano Kibica na Medal.


🏅Wygrywa najciekawszy i najbardziej kreatywny komentarz🏅

Konkurs trwa do dnia 14.05.2023 (godz. 23:59). Wyniki zostaną ogłoszone na naszym profilu w dniu 18.05.2023.

Powodzenia!

Regulamin konkursu 👇

REGULAMIN KONKURSU “KIBIC NA MEDAL”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest: Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o. –, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990 (zwany dalej, jako „Organizator”).

2. Miejscem akcji są następujące profile w serwisach społecznościowych (zwane dalej jako ”Serwis”):

Profile Galerii Rzeszów na Instagramie i Facebooku:

https://www.instagram.com/galeriarzeszow/
https://www.facebook.com/galeriarzeszow/

3. Nagrodami są:

Strój meczowy z autografami Drużyny oraz profesjonalna sesję zdjęciową z Zawodnikiem wraz z udziałem w kampanii reklamowej z Zawodnikiem.

4. Odbiór nagród jest WYŁĄCZNIE OSOBISTY, w Biurze Administracji Galerii Rzeszów znajdującym się na terenie Galerii Rzeszów.

5. Konkurs trwa od 24.04.2023 r. do 14.05.2023 r. do godziny 23.59 czasu polskiego („Czas Trwania Konkursu”).

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą

Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań Serwisu, braku dostępu do Internetu itp.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu. Organizator zwalnia w całości Serwis od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

II. UCZESTNICY AKCJI

1. Konkurs zorganizowany jest dla pełnoletnich użytkowników portalu internetowego instagram.com oraz faceook.com, będących osobami fizycznymi, posiadających zweryfikowane i niefikcyjne (tj. zawierające prawdziwe dane) konto w serwisie Instagram lub Facebook (zwany dalej, jako „Uczestnik”).

2. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć:

a. Pracownicy sklepów znajdujących się na terenie Galerii Rzeszów oraz ich rodziny;

b. Współpracownicy organizatora oraz ich rodziny.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
  2. Zaobserwować profil https://www.instagram.com/galeriarzeszow/ lub polubić stronę https://www.facebook.com/galeriarzeszow/.
  3. Polubić i udostępnić w relacji/stories post konkursowy umieszczony na  https://www.instagram.com/galeriarzeszow/ lub https://www.facebook.com/galeriarzeszow/
  4. w komentarzu pod postem konkursowym

– zaprosić do konkursu i oznaczyć 3 osoby

– udowodnić w formie teksu i/lub zdjęcia, że jesteś najlepszym Kibicem Asseco Resovii Rzeszów i zasługujesz na miano Kibica na Medal

2. Materiały, które mogą zostać odebrane jako niestosowne, wulgarne, naruszające czyjeś prawa i przekonania lub mogące negatywnie wpłynąć na czyjś wizerunek nie będą brane pod uwagę.

3. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora i Klubu Asseco Resovii Rzeszów wybierze 1 zwycięzcę konkursu na podstawie zgłoszeń w komentarzach pod postem konkursowym i  będzie brało pod uwagę: oryginalność, atrakcyjność i kreatywność komentarzy, które będą umieszczone pod postem konkursowym.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 maja 2023 roku na profilach: https://www.instagram.com/galeriarzeszow/

https://www.facebook.com/galeriarzeszow/

w zapisanej relacji lub poście, a zwycięzca zostanie ponadto powiadomiony poprzez prywatną wiadomość przesłaną za pośrednictwem portalu Instagram lub Facebook.

5. Odbiór Nagród zostanie potwierdzony przez zwycięzcę poprzez złożenie podpisu na protokole odbioru Nagrody.

6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja złożona z przedstawicieli Organizatora.

8. W przypadku, kiedy Nagrody nie zostaną rozdysponowane w trakcie trwania Konkursu (zbyt mała liczba zgłoszonych do Konkursu) przejdą one w posiadanie Organizatora.

9. Warunkiem odbioru nagrody jest otrzymania wiadomości od zwycięzcy z niezbędnymi danymi osobowymi wymaganymi do odebrania nagrody oraz pisemnym wyrażeniem zgody dla Organizatora na użycie wizerunku zwycięzcy w trakcie realizacji nagrody, podczas sesji zdjęciowej i kampanii reklamowej. Nagrody należy odebrać osobiście i zrealizować w ustalonym z Organizatorem terminie.

10. Nagroda będzie wydana tylko i wyłącznie do rąk własnych zwycięzcy. Nagroda nie może być odebrana przez członków rodziny ani osoby trzecie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych zwycięzcy, o której nie został poinformowany Organizator lub w przypadku niespełnienia przez zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.

2. O przyjęciu reklamacji decyduje data otrzymania korespondencji.

3. Do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji powołana zostanie dwuosobowa komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, której decyzje będą ostateczne.

4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona drogą korespondencyjną o podjętej decyzji.

V. PRAWA AUTORSKIE

a. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do opisu zadania konkursowego, o której mowa w pkt. III ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE, jednocześnie upoważniając Organizatora do ich prezentacji na profilach Galerii Rzeszów: www.facebook.com/galeriarzeszow oraz https://www.instagram.com/galeriarzeszow/

b. Przeniesienie ww. praw nie jest ograniczone w czasie.

c. Uczestnik konkursu zobowiązuje się dysponować wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami, w tym od autorów, współautorów lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do odpowiedzi konkursowej, niezbędnymi do opublikowania odpowiedzi konkursowej w sieci Internet, łącznie z umożliwieniem takowej publikacji osobie trzeciej.

d. Uczestnicy, którzy nie będą autorami lub będą współautorami odpowiedzi konkursowej i nie wypełnią obowiązku uzyskania praw i zgód w trybie ust. c powyżej, są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich w wyniku opublikowania materiału konkursowego w Sieci Internet bez zgody autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

VI. DANE OSOBOWE

a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Administratorem można się skontaktować poprzez przesłanie wiadomości na adres email: marketing@citycenter.pl.

b. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu udziału w konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w konkursie. W przypadku Zwycięzców konkursu, dane będą przetwarzane również w celu wydania nagrody.

c. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyrażona przez Uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

d. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

e. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia konkursu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem.

f. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub wydania nagrody.

h. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

VII. INNE POSTANOWIENIA

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

b. Uczestnik poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na wszystkie zapisy Regulaminu.

c. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, jeśli materiał konkursowy będzie zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, będzie naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa organizatora i prawa osób trzecich, dobra osobiste, będzie obraźliwy, wulgarny lub zawierający groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierać będzie treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadać będzie charakter pornograficzny.

d. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

e. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram.