fbpx

14 lutego – Walentynkowe Drzewko Prezentów <3


Brak pomysłu na Walentynki? Mamy dla Was rozwiązanie!

Walentynkowe drzewko pełne prezentów w Galerii Rzeszów – Sercu Miasta❤

Do 14 lutego zrób u nas zakupy za min. 100 zł (na jednym paragonie) i w dniu zakochanych 14 lutego przyjdź ze swoją Parą po odbiór jednej ze ❤ 150 nagród walentynkowych❤

 

 

 

 

Regulamin konkursu:

 

Regulamin Konkursu pt. „WALENTYNKOWE DRZEWKO PREZENTÓW”

(dalej: „Regulamin”)

 

I.         Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. WALENTYNKOWE DRZEWKO PREZENTÓW” w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem”.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o., 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990.

 

 1. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych oraz gastronomicznych znajdujących się na terenie Galerii Rzeszów, położonej w Rzeszowie, Piłsudskiego 44.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Galerii Rzeszów.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 1 lutego 2023 roku godz. 9:00 do 14 lutego 2023 roku do godz. 18:00 (dalej: „czas trwania Konkursu”). Czynności związane z ogłoszeniem wyników Konkursu, podanie informacji o zwycięzcach nagród i rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji uczestników zostaną zakończone do dnia 28 lutego 2023 roku.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu dowolnego produktu lub usługi zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Galerii Rzeszów, pracownikami Galerii Rzeszów lub podmiotów świadczących na stałe usługi na rzecz Galerii Rzeszów (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób.

 

 1. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
  i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracownika rozumie się również osoby świadczące pracę niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, włączając również zatrudnienia na podstawie umowy zlecania lub umowy o dzieło.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje treść Regulaminu.

 

 

 

II.       Rejestracja w Konkursie – warunki udziału

 

 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie 1 (słownie: jednego) paragonu za zakupy dokonane w dowolnym sklepie zlokalizowanym w Galerii Rzeszów w czasie trwania konkursu (dalej: „paragon” lub „dowód zakupu”).

 

 1. Paragon określony w pkt. II.1 jest rozumiany jako zakupienie jedną transakcją (tj. stwierdzoną jednym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, a w przypadku biur podróży potwierdzenie płatności), w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w charakterze konsumenta), dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej zlokalizowanej w Galerii Rzeszów (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, wyrobów z tytoniu, leków, doładowań typu pre-paid) w czasie trwania konkursu i uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT (wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), o łącznej wartości brutto co najmniej 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).

 

 1. Dowody zakupu uzyskane przez Uczestników nie podlegają również łączeniu, tzn. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania nagrody na podstawie dwóch lub więcej dowodów zakupu z jednego sklepu, które łącznie stwierdzają dokonanie przez Uczestnika zakupu zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu, na kwotę 100,00 PLN brutto.

 

 1. Z udziału w konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki) dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem/wymianą metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid.

 

 1. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty inne niż wskazane w pkt. II.2. Regulaminu (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Konkursem znajdujący się na terenie Galerii Rzeszów.

 

 1. W przypadku pojawienia się na dowodzie zakupu towarów wyłączonych z Konkursu tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu pre-paid, leków, zakładów w grach hazardowych i liczbowych oraz wyrobów tytoniowych, łączna wartość dowodu zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki z punktu II. 1 i 2. Regulaminu, dowód zakupu zostanie dopuszczona do Konkursu.

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany opieczętować na stoisku konkursowym dowód zakupu. Dowody zakupu opieczętowane zgodnie ze zdaniem poprzednim nie uprawniają do ponownego rejestrowania ich w konkursie.

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest spełnienie przez niego wszystkich poniższych warunków:
  1. dokonanie transakcji zakupów zgodnie z pkt. II.1 i 2. Regulaminu w czasie trwania konkursu, posiadanie dowodu zakupu,
  2. zachowanie dowodu zakupu,
  3. osobistej obecności Uczestnika wraz ze swoją Para (drugą osobą) podczas Finału Konkursu, który odbędzie się w Galerii Rzeszów w dniu 14 lutego 2023 roku, w godz. 16:00 – 18:00 i okazanie dowodu zakupu (paragonu) na kwotę min 100 zł. Podczas Finału konkursu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do Zasad odbioru nagrody określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. podanie swoich danych osobowych, okazanie dowodu osobistego do wglądu w Punkcie Obsługi Konkursu oraz podpisanie oświadczenia w celu odebrania nagrody.

 

 

III.       Nagrody w konkursie

 

 1. Nagrodami w konkursie jest 150 sztuk produktów w następujących kategoriach:

Dla Niej

Dla Niego

Dla Pary

 

 1. Nagrody będą wydawane Uczestnikom konkursu na stoisku konkursowym zlokalizowanym w Galerii Rzeszów, poziom -1, przy Kawiarni Starbucks, podczas Finału Konkursu tj. 14 lutego 2023 roku, w godz. 16:00-18:00 lub do wyczerpania puli nagród. Uczestnik wybiera kategorię nagród spośród aktualnie dostępnych produktów na stoisku konkursowym.

 

 1. Po okazaniu jednego paragonu spełniającego warunki Regulaminu, Uczestnik otrzymuje jedną nagrodę z dostępnej puli nagród na stoisku konkursowym.Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę bez względu na ilość posiadanych paragonów.

 

 1. Pula nagród będzie dostępna tylko na Stoisku Konkursowym podczas Finału konkursu.

 

 1. W celu odbioru nagrody, Uczestnik powinien okazać:
 1. Opieczętowany dowód zakupu,
 2. Dowód osobisty,
 3. Podać swoje imię i nazwisko i pokwitować odbiór nagrody

 

 1. Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej formie przekazania nagrody lub zamiany nagrody na inną nagrodę.

 

 1. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Odprowadzenie podatku dochodowego od nagród do odpowiedniego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.
 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200zł.

 

 1. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia służy Jury. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

 

IV.      Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu: Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o., 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990 (dalej zwana „Administratorem”).

 

 

 1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych, tj. imię i nazwisko Uczestnika.

 

 1. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

 1. Do zakończenia Konkursu, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail marketing@citycenter.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu i swoje dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

 

 1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy reklamacyjne.

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

V.        Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie galeria-rzeszow.pl oraz na stoisku konkursowym podczas Finału konkursu.

 

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciele Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do przeprowadzenia Konkursu, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uczestnik wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych Uczestników Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku konkursowym.

 

 1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw.