fbpx
28 czerwca 2019

ZASADY KONKURSUREGULAMIN KONKURSU

„Wygraj stylowe Zakupy z Sofi Sochą”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki konkursu „Wygraj Stylowe Zakupy z Sofi Sochą” (zwanego dalej „Konkursem”), którego finał przeprowadzony będzie w Galerii Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.
 2. Organizatorem Konkursu jest Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o. – Spółka komandytowa, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990 (zwany dalej „Organizatorem”). Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród.
 4. Konkurs odbędzie się w terminie od dnia 25.06.2019 r. do dnia 30.06.2019 r..
 5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
 6. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składającą się z wybranych przez niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminem („Komisja Konkursowa”).

ZASADY KONKURSU

 • Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest:

a)  Osobisty udział w Inauguracji akcji pt. Niedziela ze Stylistką, który odbędzie się 30.06.2019r. o godz. 15:00 w Galerii Rzeszów (poziom -1, obok fontanny).

b)  Rejestracja w konkursie poprzez zapisanie się w wydarzenie na facebooku, dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/events/700177770453005/

c)  Udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod wydarzeniem wraz z uzasadnieniem: „Dlaczego Sofi ma wybrać właśnie Ciebie do stylowych zakupów w Galerii Rzeszów?”;

d)   Wyrażenie zgody na zrobienie zdjęć/video ze swoim wizerunkiem podczas Inauguracji akcji pt. Niedziela ze Stylistką, w tym z ceremonii wręczenia nagrody ;

e)  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu  w celach konkursowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

f) Złożenie oświadczenia dotyczącego własności praw autorskich do wykorzystania zdjęcia/video ze swoim wizerunkiem z realizacji nagrody, oraz przeniesienie tych prawa na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: internet, prasa, materiały promocyjne w formie drukowanej i cyfrowej. Wyrażenie jednocześnie zgody na wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku do celów realizacji Konkursu oraz wyrażenie zgody na jego wykorzystanie przez Organizatora przez okres 24 miesięcy;

g)  Warunkiem udziału w finale konkursu jest potwierdzenie tożsamości uczestnika za pomocą dokumentu tożsamości oraz zgodność danych osobowych zawartych w komentarzu zgłoszeniowym na facebooku;

 • O wyborze Finalistów decyduje Komisja Konkursowa z Sofi Sochą i Martyną Trafidło, która dokona oceny merytorycznej komentarzy zgłoszeniowych. W ramach kryteriów oceny Komisja Konkursowa będzie oceniać potencjał wizerunkowy Uczestników oraz kreatywność i oryginalność udzielnej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego Sofi ma wybrać właśnie Ciebie do stylowych zakupów w Galerii Rzeszów?”
 • Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zgłosi się do Organizatora Konkursu w terminie określonym w pkt. 7.a. lub nie będzie posiadał dokumentu tożsamości wskazanego w  pkt. 7.g. lub nie wyrazi zgody na wykorzystanie swojego wizerunku,  traci on prawo do uzyskania nagrody. Organizator jest uprawniony w takiej sytuacji do wyboru innego Uczestnika jako Finalisty  Konkursu albo odwołania Konkursu bez konieczności przekazania nagrody.

NAGRODY

 1. Nagrodą główną w Konkursie są stylowe Zakupy z Sofi Sochą z bonem 500zł do wykorzystania w Galerii Rzeszów w dniu 30.06.2019r.

Zwycięzca nagrody głównej w konkursie zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej nagrody w wysokości 10% wartości nagrody.

Nagrodą dodatkową jest bon na makijaż wykonany przez Martynę Trafidło w Perfumerii Douglas w dniu 30.06.2019r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

11.  Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o. – Spółka komandytowa, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990 (dalej zwana „Administratorem”).

12.  Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych, tj. imię i nazwisko Uczestnika.

13.  Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 12 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

14.  Do zakończenia Konkursu, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs@galeria-rzeszow.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu i swoje dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

15.  Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 12, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

16.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

17.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy reklamacyjne.

18.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

19.  Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

20.  W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w ramach celowości przeprowadzenia Konkursu – bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestników praw do uzyskania nagrody.
 • Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.galeria-rzeszow.pl. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej oraz na oficjalnym profilu Centrum na Facebooku, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
 • Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
 • Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Podziel się: