19 października 2018

Konkurs „Stwórz Urodzinowy LOOK” – REGULAMIN i ZASADYZASADY KONKURSU

 

Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest:

 1. Rejestracja w konkursie poprzez wysłanie na adres: konkurs@galeria-rzeszow.pl zdjęcia lub zdjęć przedstawiających autorską interpretację zadania konkursowego:  Stwórz Urodzinowy LOOK. Zadanie konkursowe można wykonać na sobie bądź modelce. Na zdjęciu ma być widoczny wykonany własnoręcznie przez Uczestnika: makijaż, fryzura oraz stylizacja ubraniowa. Wraz ze zdjęciem Uczestnik musi podać swoje dane osobowe konieczne do przeprowadzenia Konkursu: imię, nazwisko, miasto, wiek, e-mail, numer telefonu kontaktowego. Termin wysłania zgłoszeń mija 5.11.2018r.
 2. Finalistów konkursu wybierze Komisja Konkursowa na podstawie nadesłanych zdjęć, przyjmując kryteria oceny: technika i estetyka wykonania pracy konkursowej uwzględniająca najnowsze trendy oraz oryginalność i kreatywność pracy. Finaliści zostaną zaproszeni na Finał konkursu z Magdaleną Pieczonką drogą mailową bądź telefoniczną w dniu 6.11.2018r.
 3. Finaliści są zobowiązani do osobistego uczestnictwo w Finale Konkursu, który odbędzie się w dniu 9.11.2016r. w Galerii Rzeszów (poziom -1, obok fontanny) w godz. 16:30 – 17:30.
 4. Finał konkursu polega na prezentacji (wcześniej przygotowanej przez Finalistę) autorskiej interpretacji zadania konkursowego:  Stwórz Urodzinowy LOOK w wersji identycznej z tą przedstawioną na zdjęciach przesłanych w mailu zgłoszeniowym oraz na tej samej osobie.
 5. Podczas Finału Konkursu Magdalena Pieczonka wybierze zwycięzców Konkursu i wręczy nagrody.

 

NAGRODY

Nagrodami w konkursie są zestawy upominkowe ufundowane przez Organizatora oraz Najemców Organizatora.

 

 

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU:

 

REGULAMIN KONKURSU

„Stwórz Urodzinowy LOOK”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki konkursu „Stwórz Urodzinowy LOOK” (zwanego dalej „Konkursem”), którego finał przeprowadzony będzie w Galerii Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.
 2. Organizatorem Konkursu jest Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP1” Sp. o.o. – Spółka komandytowa, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990 (zwany dalej „Organizatorem”). Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz Najemcy Organizatora.
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród.
 4. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 19.10.2018 r. do dnia 9.11.2018 r..

 

ZASADY KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest:
 2. Rejestracja w konkursie poprzez wysłanie na adres: konkurs@galeria-rzeszow.pl zdjęcia lub zdjęć przedstawiających autorską interpretację zadania konkursowego: Stwórz Urodzinowy LOOK. Zadanie konkursowe można wykonać na sobie bądź modelce. Na zdjęciu ma być widoczny wykonany własnoręcznie przez Uczestnika: makijaż, fryzura oraz stylizacja ubraniowa. Wraz ze zdjęciem Uczestnik musi podać swoje dane osobowe konieczne do przeprowadzenia Konkursu: imię, nazwisko, miasto, wiek, e-mail, numer telefonu kontaktowego. Termin wysłania zgłoszeń mija 5.11.2018r.
 3. Finalistów konkursu wybierze Komisja Konkursowa na podstawie nadesłanych zdjęć, przyjmując kryteria oceny: technika i estetyka wykonania pracy konkursowej uwzględniająca najnowsze trendy oraz oryginalność i kreatywność pracy. Finaliści zostaną zaproszeni na Finał konkursu z Magdaleną Pieczonką drogą mailową bądź telefoniczną w dniu 6.11.2018r.
 4. Finaliści są zobowiązani do osobistego uczestnictwo w Finale Konkursu, który odbędzie się w dniu 9.11.2016r. w Galerii Rzeszów (poziom -1, obok fontanny) w godz. 16:30 – 17:30.
 5. Finał konkursu polega na prezentacji (wcześniej przygotowanej przez Finalistę) autorskiej interpretacji zadania konkursowego: Stwórz Urodzinowy LOOK w wersji identycznej z tą przedstawioną na zdjęciach przesłanych w mailu zgłoszeniowym oraz na tej samej osobie.
 6. Podczas Finału Konkursu Magdalena Pieczonka wybierze zwycięzców Konkursu i wręczy nagrody.

 

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są zestawy upominkowe ufundowane przez Organizatora oraz Najemców Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w ramach celowości przeprowadzenia Konkursu – bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestników praw do uzyskania nagrody.
 2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
 3. Złożenie oświadczenia, że Uczestnik jest wyłącznym autorem pracy konkursowej oraz że ma wyłączne prawa autorskie do zdjęcia/zdjęć przesłanych w mailu zgłoszeniowym, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. Uczestnik rejestrując się w konkursie przenosi na Organizatora prawa do upowszechniania pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: internet, prasa, materiały promocyjne w formie drukowanej i cyfrowej. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku a także modelki na której prezentowana jest praca konkursowa, wyłącznie do celów realizacji Konkursu oraz wyraża zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora w internecie;

 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP 1” Sp. o.o. – Spółka komandytowa, 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, NIP: 813-35-73-940, Regon 180392990 (dalej zwana „Administratorem”).

 

 1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych: imię, nazwisko, miasto, wiek, e-mail, numer telefonu kontaktowego.

 

 1. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 10 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

 1. Do zakończenia Konkursu, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs@galeria-rzeszow.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu i swoje dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

 

 1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 10, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy reklamacyjne.

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.galeria-rzeszow.pl. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej oraz na oficjalnym profilu Centrum na Facebooku, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

 

 1. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

 

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Podziel się: