fbpx

Wiosenny Look z Joanną Horodyńską


Weź udział Konkursie modowym!
Wiosenny LOOK Z Joanną Horodyńską

• Skomponuj w Galerii Rzeszów oryginalną i wiosenną stylizację
• Wstaw swoje zdjęcie w Wiosennym Looku w poście konkursowym na naszym fb
• 22 maja, godz. 12:00 przyjdź w swojej wiosennej stylizacji na Finał Konkursu z udziałem Joanny Horodyńskiej

Zawalcz o uznanie Guru Mody – Joanny Horodyńskiej oraz zestaw prezentów od Kazar Studio i Perfumerii Douglas

Regulamin Konkursu:

Regulamin konkursu „Wiosenny LOOK z Joanną Horodyńską”
§ 1. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Park Handlowy Rzeszów STUDIO CTP1 35-001 Rzeszów
2. „Konkurs” – konkurs jest organizowany pod nazwą: “ Wiosenny LOOK z Joanną Horodyńską” i jest prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, która polubiła fan page Galerii Rzeszów. Dane osobowe Uczestnika powinny być zgodne z rzeczywistością.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony i administrowany przez Facebook’a ani współprowadzony z Facebook’iem. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu.
3. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celu dostarczenia zwycięzcy nagrody.
4. Zgłoszenia do konkursu można zamieszczać od 13 maja 2021 r. (po pojawieniu się informacji o konkursie) do 21 maja 2021 r. do godz. 23:59 pod postem konkursowym na fanpage’u Galerii Rzeszów: https://www.facebook.com/galeriarzeszow/.
5. Dokładny czas rozpoczęcia konkursu liczony jest od momentu opublikowania informacji o konkursie na tablicy strony https://www.facebook.com/galeriarzeszow/. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22 maja 2021 r. ok. godz. 12:00 podczas Finału konkursu z udziałem Joanny Horodyńskiej. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do osobistej obecności podczas Finału konkursu.
6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
7. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 poz. 165). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Galerii Rzeszów, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające stosunku przysposobienia.
4. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Konkursie z rzeczywistymi danymi Uczestnika.
§ 4. ZASADY KONKURSU
1. Do udziału w Konkursie można zgłosić się poprzez udzielenie kreatywnego zgłoszenia zawierającego zdjęcie Uczestnika, będące odpowiedzią na zadanie konkursowe na Facebooku: „W komentarzu pod postem konkursowym dodaj swoje zdjęcie przedstawiające wiosenną stylizację ubraniową i zawalcz o uznanie Guru Mody – Joanny Horodyńskiej”. Zgłoszenia należy zamieszczać pod postem konkursowym na profilu Galerii Rzeszów na stronie: https://www.facebook.com/galeriarzeszow//. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik wskazany w §3. staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”), akceptuje niniejszy Regulamin i realizując poniżesz zasady konkursu:
1.1. Sfotografuj się w skomponowanym w Galerii Rzeszów wiosennym outficie
1.2. Zdjęcie ze swoją wiosenną stylizacją umieść w komentarzu pod postem konkursowym na facebooku Galerii Rzeszów
1.3. Przyjdź w wiosennej stylizacji ze zdjęcia na Finał Konkursu w dniu 22 maja, godz. 12:00 i zawalcz o uznanie Joanny Horodyńskiej oraz nagrody: zestaw prezentów od Kazar Studio i Perfumerii Douglas.

2. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Dodane opcjonalnie zdjęcia nie mogą również przedstawiać nagości.
3. Nadsyłając zgłoszenie Uczestnicy zaświadczają, że posiadają pełne prawa do treści oraz że dodane zdjęcie nie jest zdjęciem celebryty lub jakiejś innej powszechnie znanej osoby. Jeśli na zdjęciu znajdują się członkowie rodziny Uczestnika lub też jego przyjaciele lub inne osoby, Uczestnik musi mieć ich wcześniejszą zgodę na użycie ich wizerunku w Konkursie. Pisemną zgodę osób umieszczonych na fotografii na wykorzystanie ich wizerunku należy przesłać wraz ze zgłoszeniem. Na nadesłanych zdjęciach nie może być widocznego logo lub znaku towarowego (np. herb drużyny sportowej lub logo marki odzieżowej). Zdjęcie, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, nie będzie uwzględnione i zostanie zdyskwalifikowane.
4. Wyboru Zwycięzców dokona Joanna Horodyńska podczas Finału Konkursu w dniu 22 maja, godz. 12:00 (Galeria Rzeszów, poziom -1, przy fontannie). Wszyscy Uczestnicy konkursu są zobowiązani do osobistego uczestnictwa w Finale konkursu.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/galeriarzeszow/ i www.galeria-rzeszow.pl w formie zdjęć Laureatów z Finału konkursu, na co Laureaci wyrażają zgodę.
6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w § 2.4, spełniające warunki Regulaminu.
7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć opublikowanie odpowiedzi na zadanie konkursowe pod postem konkursowym.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty e-mail i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com lub serwera poczty.
9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu, zasad fair play, zasad współżycia społecznego albo w przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów obowiązującego prawa, w szczególności w przypadku gdy zgłoszenie konkursowe Uczestnika narusza prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
10. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń (zdjęcie, opisów bądź hashtagów), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności zabronione jest zamieszczanie wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących zgłoszeń. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników zdjęć ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Uczestnika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafiki, teksty, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane, a Organizator konkursu może ograniczyć Uczestnikowi umieszczającemu takie treści dostęp do innych konkursów.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności w korzystaniu z serwisu Facebook, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym, na które nie ma wpływu.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Nagrodami w Konkursie są 3 (słownie: trzy) zestawy prezentów od Kazar Studio i Perfumerii Douglas.
2. W Konkursie przewidziano łącznie 3 zestawy nagród, które trafią do 3 Zwycięzców.
3. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
4. Nagroda będzie wydana podczas Finału Konkursu (22 maja, godz. 12:00) tylko i wyłącznie do rąk własnych Zwycięzcy. Nagroda nie może być odebrana przez członków rodziny ani osoby trzecie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której nie zostali poinformowani lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
6. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Odprowadzenie podatku do odpowiedniego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.
7. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

§ 6. INNE POSTANOWIENIA
1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s.California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.
5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: marketing@citycenter.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).
8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu. Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne.

§ 7. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: Park Handlowy Rzeszów Studio CTP1, 35-001 Rzeszów, Piłsudskiego 44 Rzeszów
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: marketing@citycenter.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, a także przechowywane przez następujący okres:
a. uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji;
b. rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej rozpatrzenia;
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało:
a. Imię i nazwisko,
5. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów przetwarzania danych.
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w szczególności profilowaniu.
9. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte. Wobec doraźnego przechowywania danych w przedmiotowym przypadku znajduje odpowiednie zastosowanie art. 2 ust.3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
11. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
12. Podanie danych przez osoby uczestniczące w Konkursie oraz zakwalifikowanych na listę Zwycięzców ma charakter dobrowolny. Uczestnikom Konkursu oraz Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Organizatora. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy: marketing@citycenter.pl lub w siedzibie Organizatora.
13. Zwycięzca Konkursu zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla celów związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem. Dane mogą być udostępniane Galerii w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody).
14. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie. Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Utworu przesłanego na Konkurs, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, takich jak: a) utrwalania Utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów, b) zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, jak i w sieciach multimedialnych, w szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku, c) wprowadzenie Utworu do obrotu i jego rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu zgłoszenia konkursowe wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń w każdym czasie w zakresie spełnienia warunku własnego autorstwa, w tym do żądania od Uczestnika wykazania (udowodnienia) autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi Zgłoszeniem konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wykorzystania w jakiekolwiek formie materiałów, informacji, danych, etc. przekazanych przez Uczestnika w ramach zgłoszenia konkursowego.
3. Jeżeli w ramach odpowiedzi będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że posiada on pisemną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na zdjęciu Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora Konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia. W takim przypadku Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie koszty poniesione przez niego w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń przez osoby trzecie, nie wykluczając kosztów sądowych, kosztów obsługi prawnej. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
5. Dokonanie Zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji oraz praw zależnych z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego do Zgłoszenia konkursowego obejmującego nadesłane materiały w postaci odpowiedzi i zdjęcia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia konkursowego – utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu materiałami w postaci odpowiedzi i zdjęcia – wprowadzania do obrotu, użyczanie lub najem;
c. w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia konkursowego w sposób inny niż opisany w pkt a) i b) – publiczne wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
d. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie;
e. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim);
f. korzystania z egzemplarzy utworów w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi.
6. W ramach udzielonej licencji Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów (w tym odpowiedzi oraz zdjęcia) względem Organizatora, w szczególności wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów (w tym odpowiedzi oraz filmu/zdjęcia) bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Wiosenny LOOK z Joanną Horodyńską”
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 10. KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (a np. leżących po stronie zwycięzcy).
3. Odpowiedzialność Organizatora w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona względem Uczestników do wysokości wartości nagrody przewidzianej w Konkursie.
4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.
5. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.
6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2021 r.